PODJETJE V ANGLIJI (UK) – PRIJAVA NA FURS

Pred kratkim sem registriral podjetje v Angliji oziroma v Angliji imam že registrirano podjetje, katerega sem 100% lastnik ter zastopnik (Slovenski državljan). Podjetje v Angliji trenutno nima bančnega računa, odprtega doma (v Sloveniji) ali tujini. Ali se moje podjetje šteje kot kapitalska naložba? Podjetje v Anlgiji želim prijaviti v Sloveniji na FURS.

 

Podjetje v Angliji

Ustanovitev podjetja v tujini je vaša kapitalska naložba, katero je potrebno prijaviti davčnemu organu. Rezidenti Slovenije so obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da ste dolžni dohodke dosežene kjerkoli po svetu napovedati davčnemu organu v Sloveniji. Pri obdavčitvi prejetega
dohodka (dividende, dohodek iz poslovodstva, odsvojitev kapitala idr) v Sloveniji se upoštevajo tudi določbe Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Veliko Britanijo.

 

 

 

Rezidenti Slovenije so v skladu s 5. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 zavezani za plačilo dohodnine po t. i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki jih dosegajo v in izven Slovenije. Predmet obdavčitve in okoliščine ter
dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, se vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini (5. člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2).

Ustanovitev podjetja v davčnem pravu pomeni pridobitev deleža v gospodarskih družbah, kateri se obdavčuje po poglavju 6.3. Dobiček iz kapitala ZDoh-2. Sama vložitev kapitala v podjetje ni predmet obdavčitve, je pa predmet obdavčitve odsvojitev deleža v podjetju.

Po 55. čl. Zakona o finančni upravi (ZFU) mora oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti in sicer na obrazcu DR-02: Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (velja od 18. 4. 2015). V prvem odstavku 8. čl. Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra je navedeno, katere spremembe je potrebno sporočati in sicer podatke o rezidentskem statusu, elektronskem naslovu in elektronskem potrdilu, zastopnikih, naložbah, številkah plačilnih računov, odprtih pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije. V 49. členu ZFU je navedena vsebina davčnega registra in pod točko 12 so podatki o kapitalskih naložbah doma in v tujini (firma, sedež, organizacijska oblika podjetja, višina in datum naložbe). V navodilu za izpolnjevanje obrazca DR-02 je pod točko navedeno kaj se vpiše med podatke o kapitalskih naložbah in sicer »Podatki o kapitalskih naložbah v tujini: vpiše se oznako ali fizična oseba kapitalsko naložbo prijavlja (1), spreminja (2) ali odjavlja (3). Nato se vpiše še firmo, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini, višino naložbe ter datum (vstopa oziroma izstopa)«. Med dokazili, ki jih je potrebno priložiti prijavi pa je navedeno: »potrdilo o kapitalski naložbi, pogodba o nakupu vrednostnih papirjev, izpis prometa transakcij klirinško depotne družbe, iz katerih je razvidno, da ima fizična oseba naložbo«.

Pojasnilo o obdavčitvi odsvojitve deleža v podjetju je podano v brošuri – DOHODEK IZ KAPITALA, Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, poglavje 4.2., stran 8-11. Pojasnilo glede obdavčitve po Konvenciji pa je podano v brošuri – MEDNARODNO OBDAVČENJE, Kapitalski dobički.

Glede obdavčitve prejetih dohodkov z dohodnino pa vam pojasnjujemo, da je za potrebe obdavčevanja v Sloveniji potrebno dohodke, ki jih zavezanec – rezident Slovenije doseže v tujini, opredeliti v skladu s slovensko zakonodajo. To pomeni, da se je treba v obravnavanem primeru treba vprašati, kako bi bil prejeti dohodek, davčno obravnavan, če bi bil dosežen iz istega naslova v Sloveniji. Nadalje se pri obdavčitvi dohodka upoštevajo določila Konvencije (v vašem primeru Konvencijo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja), katera ravno tako vsebuje način odprave dvojne obdavčitve glede na vrsto dohodka. Podrobnejša pojasnila glede obdavčitve dohodkov in uveljavljanja določil Konvencije so dosegljiva na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na področju Mednarodno obdavčenje.

To pojasnilo, je bilo pripravljeno na podlagi 1. odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, ob upoštevanju informacij, katere smo relevantno navedli na začetku članka.
(Pripravilo: FURS)